REGULAMIN KONKURSU „Król”
z 16 listopada 2020 roku

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „Król” zwanego dalej „Konkursem”, jest Metroport Sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
 2. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.
 1. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Metroport na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/metroportPL (dalej: „Fanpage”) i prowadzonym na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL:  https://www.facebook.com/page_guidelines.php).
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej https://metroport.pl/

a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o którym mowa w  § 3 ust. 3.

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”).
 3. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

UCZESTNICY

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
 3. ukończyła 18 rok życia;
 4. posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 5. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
 6. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);
 7. spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 

§ 3

CZAS I WARUNKI KONKURSU

 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 listopada 2020 roku w momencie publikacji postu konkursowego i trwa do dnia 20 listopada 2020 roku do godziny 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedź Na zadanie konkursowe  określone w ust. 4 poniżej.
 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
 2. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej;
 3. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go;
 4. udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7 i 8 poniżej oraz § 4 ust. 8.
 5. Organizator publikuje na Fanpage’u zadanie konkursowe przy użyciu funkcji „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post) (dalej: „Pytanie Konkursowe”). Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane w poniedziałek 16 listopada 2020 roku. W treści Zadania Konkursowego Organizator publikuje również hiperłącze do adresu URL niniejszego Regulaminu (§ 1 ust. 5).
 6. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/metroportPL przy pomocy funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz”) udostępnianej przez Facebook (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”). Dodając komentarz należy odpowiedzieć na pytanie „która z postaci serialu wzbudza w Was najwięcej emocji i dlaczego”. Odpowiedź Konkursowa powinna być opublikowana przez Uczestnika do godz. 23:59, 20 listopada 2020 roku. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi mieć formę słowną, lub słowno-graficzną.
 7. Uczestnik może opublikować tylko 1 (jedną) Odpowiedź na zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi na zadanie konkursowe przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą Odpowiedź na zadanie konkursowe opublikowaną przez tego Uczestnika. W przypadku edytowania Odpowiedzi na zadanie konkursowe przez Uczestnika, każda edytowana Odpowiedź Konkursowa podlega wykluczeniu
  z Konkursu.
 8. Opublikowanie Odpowiedzi na zadanie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi na zadanie konkursowe i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi na zadanie konkursowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7.
 9. Publikując Odpowiedź na zadanie konkursowe, Uczestnik godzi się również i oświadcza,
  że w przypadku otrzymania nagrody (§ 4) w zamian za tę nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi
  na zadanie konkursowe. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi
  na zadanie konkursowe w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Odpowiedzi Na zadanie konkursowe w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Na zadanie konkursowe do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody (§ 4)
  na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie
  za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Odpowiedzi Na zadanie konkursowe na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi na zadanie konkursowe treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

 1. Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi na zadanie konkursowe albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi na zadanie konkursowe (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook):
 2. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze;
 3. w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora,., właściciela lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
 4. z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 6. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 7. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 9. nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
 10. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 8 i 9, niezwłocznie prześle powiadomienie o usunięciu Odpowiedzi Na zadanie konkursowe albo uniemożliwieniu dostępu do Odpowiedzi Na zadanie konkursowe (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook) do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook wraz ze stosownym uzasadnieniem, z wyłączeniem sytuacji gdy Uczestnik nie ma włączonej funkcjonalności „Wiadomość” do kontaktów z osobami (podmiotami) nieznajomymi.

 

§ 4

NAGRODY i LAUREACI

 

 1. Dziesięciu uczestników zwanych  dalej „Laureatemi”. którzy opublikują najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe  otrzymają zgodnie z oceną Komisji Konkursowej nagrodę wskazaną w §4pkt2.
 1. Nagrodą w Konkursie jest książka Szczepana Twardocha pt. „Król” wraz z koszulką. Każdy z Laureatów otrzyma jeden pakiet.
 2. Organizator powołuje 3-osobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”) w składzie:
 • przedstawiciel Organizatora;
 • przedstawiciel Organizatora;
 • przedstawiciel Organizatora,

 

która dokonuje oceny Odpowiedzi na zadanie konkursowe opublikowanych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3, 4 i 5 oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

 1. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 laureatów, których Odpowiedzi na zadanie konkursowe zostanie uznane przez Komisję za najlepsze pod względem estetyki, oryginalności, unikatowości, ciekawości i stylu. Laureat otrzyma jedną Nagrodę.
 2. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem nagrody nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 8,9 wówczas ponownie odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 3 powyżej.
 3. Informacja o Laureatach, wraz z podaniem ich imienia i nazwiska lub pseudonimów zostanie opublikowana przez Organizatora na Fanpage’u przy użyciu funkcjonalności „Status”
 4. Nagrodę będzie można odebrać osobiście lub kurierem na wskazany adres.
 5. Z wydania nagrody nie spisuje się protokołu odbioru.

 

§ 5

DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko lub pseudonim celem udziału w Konkursie oraz numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, adres zamieszkania rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo celem wydania nagrody. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji konkursu jest Organizator. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, bądź upoważnionym pracownikom lub współpracownikom podmiotu zarządzającego Centrum lub właściciela Centrum oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, na Fanpage https://pl-pl.facebook.com/metroportPL na Facebooku oraz na stronie internetowej: https://metroport.pl/
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa i obowiązki z nimi związane, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, można przenosić na inne osoby.
 4. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza terminów zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu, jak i prawo odwołania Konkursu w przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
  a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zostaw nam swoje dane kontaktowe a oddzwonimy!

Napisz do nas